BOLIGPRISSTATISTIKKEN MAI 2022

Boligprisene steg med 1,2 prosent i mai 2022. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 0,7 prosent.

Boligprisene har steget med 6,4 prosent det siste året.

Gjennomsnittsprisen for en bolig i Norge var 4 714 871 kr ved utgangen av mai.

– Som kjede opplevde vi i mai en rekordomsetning, og det har aldri blitt solgt så mange bruktboliger som i mai. Vi ser at omsetningstiden er lav og at boligene selges svært raskt, spesielt i Oslo. Det er fortsatt få eiendommer på markedet, noe som fører til økt press på de som faktisk legges ut, sier Marianne Sodeland, administrerende direktør i Partners Eiendomsmegling

– Vi i Partners har opplevd høy aktivitet og signeringer den siste tiden, og potensielle boligkjøpere kan belage seg på økt tilbud av boliger fremover, sier Sodeland.

– Overraskende prisvekst

– Boligprisene i Norge steg kraftig i mai, og prisveksten var spesielt sterk på det sentrale Østlandet, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge.

– Den sterke prisveksten sist måned er overraskende sett i lys av høyere renter og høy inflasjon både nasjonalt og globalt. Samtidig skapes prispress av den lave tilbudssiden i bruktboligmarkedet, høyere kostnader og flaskehalser for produksjon av nye boliger, samt sterk folkevekst. Det går også svært godt i norsk økonomi for øyeblikket og det gir økt etterspørsel etter bolig, sier han.

– Når det gjelder tilbudssiden i bruktboligmarkedet, så er den fortsatt svakere enn tidligere år, selv om det har vært en liten vekst i antall nye boliger på markedet gjennom mai, sier Lauridsen.

Stort salg i mai

I mai ble det solgt 10.436 boliger i Norge, noe som er 0,9 prosent flere enn tilsvarende måned i 2021.

Så langt i år er det solgt 38.819 boliger i Norge. Det er 11,4 prosent færre enn samme periode i fjor.

I mai ble det lagt ut 11.708 boliger for salg i Norge, noe som er 0,2 prosent flere enn i samme måned i 2021.

Så langt i år er det lagt ut 42.668 boliger for salg. Det er 8,9 prosent færre enn i samme periode i fjor.

–  Det er solgt svært mange boliger i Norge i mai og det har også vært lagt ut mange nye boliger på markedet. Tilbudssiden preges imidlertid fortsatt av det lave utbudet fra tidligere i år.

– Gapet på tilbudssiden sammenlignet med 2021 er noe mindre enn i april og vi venter også mange nye bruktboliger på markedet i juni, sier Lauridsen.

Det tok i gjennomsnitt 26 dager å selge en bolig i mai, ned fra 29 dager i april. Kortest salgstid hadde Oslo, Asker og Bærum, Drammen m/omegn og Bodø/Fauske, alle med 16 dager. Lengst salgstid hadde Tromsø med 41 dager.

– Salgstiden har fortsatt å synke nasjonalt, og i mange steder i landet går det når svært fort å selge en bolig, sier Lauridsen.

Oslo må regulere nok boliger

Sterkest sesongkorrigert prisutvikling i mai hadde Oslo med en oppgang på 1,6 prosent. Svakest sesongkorrigert prisutvikling hadde Hamar m/Stange med en sesongkorrigert nedgang på 0,1 prosent.

Sterkest 12 måneders vekst har Bodø/m Fauske med en oppgang på 10,5 prosent etterfulgt av Kristiansand med 9,7 prosent.

Oslo har også en sterk oppgang i 12 måneders veksten med en oppgang til 7,1 prosent fra 4,6 prosent i april.

–  Etter en moderat utvikling i boligprisene i Oslo i 2021, så har boligprisene i hovedstaden så langt i år steget kraftig.

– Oslo kommune må ta utfordringene på tilbudssiden og boligbygging på alvor, hvis ikke vil boligprisene her stige enda mer. Målt etter det demografiske behovet er det bygget om lag 40 000 for få boliger i Oslo siden 2000. Dette etterslepet må tas igjen, og det må spesielt satses på større utbyggingsområder over hele byen.

– Når Plan- og bygningsetaten i Oslo nå vil ha et byggeforbud i småhusområdene må de om lag 300 boligene som bygges her årlig erstattes med andre prosjekter. Hvis ikke vil prispresset bare forsterke seg i årene som kommer, og til tross for betydelig høyere renter, avslutter Lauridsen.

Fortsatt sterk vekst og stor usikkerhet

Sterkest sesongkorrigert prisutvikling i april hadde Follo med en oppgang på 0,8 prosent. Svakest sesongkorrigert prisutvikling hadde Hamar m/Stange med en sesongkorrigert nedgang på 0,7 prosent.

Sterkest 12 måneders vekst har Bodø/m Fauske med en oppgang på 11,6 prosent etterfulgt av Tønsberg m/Færder med 10,8 prosent.

Oslo hadde den svakeste utviklingen i 12 måneders veksten med en oppgang på 4,6 prosent. Den svake 12 måneders veksten i Oslo sammenlignet med andre områder skyldes at Oslo i 2021 hadde en svak utvikling i boligprisene.

– Det er stor usikkerhet rundt utviklingen i den globale i økonomien og i pengepolitikken, og særlig pengepolitikken er viktig for boligprisene.

– Rentebanen Norge Bank publiserte i mars indikerer en rente på 2,5 prosent innen utgangen av 2023, noe som vil dempe boligprisutviklingen fremover. Det store spørsmålet er om ikke rentebanen må økes ytterligere for å møte den stigende inflasjonen både i Norge og internasjonalt. I det tilfelle vil vi trolig se en enda mer moderat utvikling i boligprisene fremover, avslutter Lauridsen.

For å lese hele rapporten, klikk her.

For tidligere boligprisstatistikker, klikk her

Kilde: Eiendom Norge, FINN og Eiendomsverdi AS